حذف کننده ریزگرد 1 و 2/5 میکرون ، غبار شناور ،سرب و آزبست و گازهای مونوکسید کربن و بنزن و آمونیاک و فرمالدیید و اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت و دود و بوی سیگار و سایر دخانیات و توالت و غذا و کفشکن